راز شب بو

شبی شکایت خود را به دود خواهم گفت ... مپرس شکوه دل را چه سود؟ خواهم گفت.

خرداد 92
9 پست
گذشته
1 پست
خسته
2 پست
قهر
1 پست
آدمها
1 پست
دم_زدن
1 پست
شب_بو
1 پست
حرمت_عشق
1 پست
حرمت_دل
1 پست
طاقت_دل
1 پست
خنده
1 پست
درد_دل
1 پست
شکست
1 پست
غصه
1 پست
دل_سوخته
1 پست
داغ_دل
1 پست
دل_کباب
1 پست
سیخ_و_دل
1 پست
دل
1 پست
دلبر
1 پست
دل_شکسته
2 پست
دل_بستن
1 پست
بیدار
1 پست
شکستن
1 پست