راز شب بو

شبی شکایت خود را به دود خواهم گفت ... مپرس شکوه دل را چه سود؟ خواهم گفت.

خرداد 92
1 پست